معرفی اداره دندانپزشکی

تعداد بازدید:۸۶۹

مسئول اداره دندانپزشکی :دکتر ابراهیم الهی نیا-دندانپزشک

شرح وظایف:

واحد دندانپزشکی یکی از واحدهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی زابل می باشد که دارای شرح وظایف ذیل می باشد.

۱- نظارت شامل:الف- نظارت بر فعالیتهای مطبهای دندانپزشکی ب- نظارت بر فعالیتهای درمانگاههای دندانپزشکی- نظارت بر فعالیتهای بخش دندانپزشکی درمانگاههای عمومی- نظارت بر فعالیتهای کمک دندانپزشکان تجربی- نظارت بر فعالیتهای دفاتر کار بهداران تجربی دندان- نظارت بر فعالیتهای لابراتوارهای دندانسازی- نظارت بر فعالیتهای دندانسازی تبصره ۵- نظارت و پیگیری امور دندانپزشکی شبکه ها۲- فرآیند پیگیری شکایات۳- پیگیری موارد مداخله غیر مجاز در درمانهای دندانپزشکی۴- گواهی انجام کار برای دندانپزشکان جهت اخذ مدرک تحصیلی، نظام پزشکی و غیره.۵- صدور پروانه لابراتوارهای دندانسازی و صدور کارت شاغلین فنی دندانسازی۶- تمدید پروانه لابراتورهای دندانسازی۷- تمدید پروانه بهداران تجربی دندان۸- بازدید جهت تمدید پروانه درمانگاههای دندانپزشکی ۹- پیگیری درمان بیماران نیازمند به درمانهای دندانپزشکی ۱۰- حضور در کمیته فنی دانشگاه جهت تأیید درمانگاههای دندانپزشکی شبانه روزی۱۱- حضور در کمیسیون ماده ۲۰ جهت صدور موافقت اصولی درمانگاهها۱۲- حضور در کمیسیون ماده ۱۱ جهت رسیدگی به تخلفات درمان در امور دندانپزشکی۱۳- تعیین محل خدمت متخصصین ضریب k دندانپزشکی۱۴- ارائه آموزشهای مختلف به گروههای مختلف و کارشناسان مربوطه۱۵- اعلام نظریه در قراردادهای واگذاری درمانگاههای دندانپزشکی دانشگاه۱۶- همکاری با کمیسیونهای پزشکی سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی

آخرین ویرایش۳۰ فروردین ۱۳۹۶