اطلاعات مراکز

تعداد بازدید:۱۳۷۶

لیست اطلاعات مراکز مشاوره  و ارائه پرستاری در منزل دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

ردیف

نام دانشگاه

نام مرکز مشاوره

نام رییس مرکز

زمینه فعالیت

شماره مجوز

سال اخذ مجوز

تلفن همراه رییس مرکز

آدرس پستی مرکز

تلفن مرکز

1

علوم پزشکی زابل

مرکز مشاوره  کوروش کبیر سیستان

اسحاق دهمرده

مشاوره خدمات پرستاری

 

 

09369503997

زابل-خیابان مدرس -نبش مددرس 7مرکز مراقبت پرستاری درمنزل

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ مهر ۱۳۹۶